Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
13679905_828193493983232_7840102861782994256_o.jpg13059697_778606055608643_2074053862_n.jpg80038592_594394254720540_1807420940800229376_n.jpg12675048_759709644164951_1314646820_o.jpg13045591_1320792521268190_1154507409_n.jpg12970619_775096422626273_1996828416_o.jpg02-49948782_399596797451898_3687819341669072896_n.jpg79300879_507275369995626_4893478199947689984_n.jpg12810047_752143211588261_758584386_o.jpg13724132_828193490649899_5883720397860943741_o.jpg13140551_784890174980231_1553463694_n.jpg13509556_811115175691064_2144618231_o.jpgDSC06804.JPGลอยกระทง22พย61_๑๘๑๑๒๘_0074.jpg17200593_1378238282197665_692466868_o.jpg12335887_10205649757032264_1423102741_n.jpgDSC06732.JPG13052459_1320792501268192_778690024_o.jpg13698100_827705480698700_9053799145738449667_o.jpg12790214_752142611588321_913304455_o.jpg13035465_1320792447934864_1667889202_o.jpgWork02-632-013-2.jpg13084058_1022374427857384_1190034108_n.jpg49654050_371257530104960_3353616425854959616_n.jpg13615184_1760003750955586_5979061670958565010_n.jpg01-81772607_2195853774043730_6131291197743824896_n.jpg86264184_875439646244294_765267664959438848_n.jpg72483863_391698988193067_3477877788302639104_n.jpg04-80777610_1739011782896738_4423126689161150464_n.jpg13073133_779168718885710_1564127951_o.jpg06-80547180_562976397593897_1983381215431884800_n.jpg80051013_2889086141141504_8972720687512813568_n.jpg72886973_406298160280974_6083225995395989504_n.jpg13692932_828194020649846_1097523593855004318_o.jpg81382844_1018439278513573_1929420397376176128_n.jpg13023378_1320792547934854_341316353_n.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0009.jpg01-49899274_321047128507010_3181543736576311296_n.jpg82105012_467410797233158_2387008987640889344_n.jpgDSC06815.JPG17200088_1378238265531000_1642129960_o.jpgDSC06829.JPG12116297_779168442219071_786485881_o.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0010.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0006.jpg13010104_775920722543843_880984091_o.jpg51855812_144948126459941_7786123074482470912_n.jpg84637259_255589152093922_459978954313302016_n.jpg12939352_772271792908736_1258880687_n.jpg13149843_784890314980217_1763800008_n.jpg14798953_976135792509810_555256051_n.jpg12050845_755184314617484_222673099_o.jpg

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

อ่านทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

19 ตุลาคม 2563
hits (22 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระทง จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ตามโครง ...
01 ตุลาคม 2563
hits (62 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ จํานวน ๑๒ เดือน จํา ...
01 ตุลาคม 2563
hits (67 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวน ๑๒ เดือ ...
24 กันยายน 2563
hits (77 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๑๑ รายการ จํานวน ...
24 กันยายน 2563
hits (75 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๘ รายการ จํานวน ๑ โครง ...
24 กันยายน 2563
hits (96 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๙ รายการ จํานวน ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน ทต.แม่พริก

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายการเงิน ทต.แม่พริก
  4. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

23 กันยายน 2563
hits (92 hits)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ดำเนินกิจกรรมมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี ...
22 กันยายน 2563
hits (114 hits)
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส ...
21 กันยายน 2563
hits (107 hits)
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ ...
29 มิถุนายน 2563
hits (225 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต ...
05 พฤษภาคม 2563
hits (418 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริกได้จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๕ ...
20 มีนาคม 2563
hits (296 hits)
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก (ภาพ:ข่าว กองการศึกษาเทศบาลต ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองช่าง

19 สิงหาคม 2563
hits (248 hits)
ข้อมูลแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลแม่พริก (ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)
15 กรกฎาคม 2563
hits (102 hits)
งานปรับปรุง​ซ่อมแซม​ถนน​ บ้านแม่พริกลุ่ม​ หมู่1​ และ​ บ้านสันป่าสัก​ หมู่​ 5​ ง ...
15 กรกฎาคม 2563
hits (105 hits)
โครงการ​ก่อสร้างรางระบายน้ำ​ค.ส.ล​ ถนนแม่พริก​ซอย2​ หมู่​ 1​ บ้านแม่พริกลุ่ม​ ส ...
15 กรกฎาคม 2563
hits (106 hits)
โครงการ​ก่อสร้างลาน​ ค.ส.ล​ อเนกประสงค์​ประจำหมู่บ้าน​ หมู่2บ้านท่าด่าน สัญญา​จ ...
16 เมษายน 2563
hits (171 hits)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบปร ...
23 มีนาคม 2563
hits (334 hits)
โครงการก่อสร้าง ไหล่ทาง ค.ส.ล.หน้าโรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยาถึงห้าแยกห้วยเหนือ ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองสาธารณสุข

30 กันยายน 2563
hits (104 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับประธาน อสม. ทั้ง ๓ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่พริกลุ่ม ...
29 กันยายน 2563
hits (115 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินงานล้างทำความสะอาดพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบ ...
11 กันยายน 2563
hits (74 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 11 กั ...
02 กันยายน 2563
hits (77 hits)
ประชุมคณะกรรรมการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ ...
25 สิงหาคม 2563
hits (137 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่พริกได้ดำเนินการล้างตลาดสด ประจำเดือนสิงหาคม 2563
05 สิงหาคม 2563
hits (177 hits)
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่พริก จัดประชุมคณะอนุกรมการสนับสนุ ...
อ้านทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่พริก เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

www.krobkruakao.com www.krobkruakao.com

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

www.krobkruakao.com www.krobkruakao.com