รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

ของ  
เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง