Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

ระบบค้นหา

17200593_1378238282197665_692466868_o.jpg12939352_772271792908736_1258880687_n.jpg17200088_1378238265531000_1642129960_o.jpg13045591_1320792521268190_1154507409_n.jpg02-49948782_399596797451898_3687819341669072896_n.jpg13509556_811115175691064_2144618231_o.jpgDSC06732.JPG13023378_1320792547934854_341316353_n.jpg13052459_1320792501268192_778690024_o.jpgDSC06804.JPG80051013_2889086141141504_8972720687512813568_n.jpgDSC06815.JPG84637259_255589152093922_459978954313302016_n.jpg13035465_1320792447934864_1667889202_o.jpg06-80547180_562976397593897_1983381215431884800_n.jpgDSC06829.JPG13059697_778606055608643_2074053862_n.jpg81382844_1018439278513573_1929420397376176128_n.jpg13679905_828193493983232_7840102861782994256_o.jpgลอยกระทง22พย61_๑๘๑๑๒๘_0074.jpg86264184_875439646244294_765267664959438848_n.jpg12810047_752143211588261_758584386_o.jpgแม่พริกเกมส์2562_๑๙๐๒๒๐_0006.jpg13692932_828194020649846_1097523593855004318_o.jpg72483863_391698988193067_3477877788302639104_n.jpg13084058_1022374427857384_1190034108_n.jpgWork02-632-013-2.jpg12335887_10205649757032264_1423102741_n.jpg01-81772607_2195853774043730_6131291197743824896_n.jpg01-49899274_321047128507010_3181543736576311296_n.jpg04-80777610_1739011782896738_4423126689161150464_n.jpg49654050_371257530104960_3353616425854959616_n.jpg14798953_976135792509810_555256051_n.jpg

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

2021-01-07 140334.jpg

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวงานกิจการสภา

อ่านทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

05 พฤษภาคม 2564
hits (18 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขยะ หมายเ ...
27 เมษายน 2564
hits (17 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๔ รายการ จํานวน ๑ ...
27 เมษายน 2564
hits (17 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๒ รายการ จํานวน ๑ โคร ...
27 เมษายน 2564
hits (21 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ จํานวน ๑ โครง ...
22 เมษายน 2564
hits (83 hits)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของคลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
20 เมษายน 2564
hits (34 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอม จํานวน ๒ รายการ จํานวน ๑ โครงกา ...
อ่านต่อทั้งหมด

ระบบการเงิน ทต.แม่พริก

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายการเงิน ทต.แม่พริก
  4. รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
next
prev

หมวดข่าวกองการศึกษา

04 มกราคม 2564
hits (196 hits)
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนในกรณีพิเศษและมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันควบคุมก ...
04 มกราคม 2564
hits (197 hits)
เรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบา ...
18 ธันวาคม 2563
hits (255 hits)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ราย ...
31 ตุลาคม 2563
hits (391 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ...
23 กันยายน 2563
hits (427 hits)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่พริก ได้ดำเนินกิจกรรมมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณี ...
22 กันยายน 2563
hits (472 hits)
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองช่าง

10 มีนาคม 2564
hits (142 hits)
ภารกิจการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก เทศบาลตำบลแม่พริก มีขอ ...
24 กุมภาพันธ์ 2564
hits (226 hits)
1) ออกปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่พริก​ อำนวยความสะดวกในการสัญ ...
19 สิงหาคม 2563
hits (587 hits)
ข้อมูลแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลแม่พริก (ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง)
15 กรกฎาคม 2563
hits (442 hits)
งานปรับปรุง​ซ่อมแซม​ถนน​ บ้านแม่พริกลุ่ม​ หมู่1​ และ​ บ้านสันป่าสัก​ หมู่​ 5​ ง ...
15 กรกฎาคม 2563
hits (498 hits)
โครงการ​ก่อสร้างรางระบายน้ำ​ค.ส.ล​ ถนนแม่พริก​ซอย2​ หมู่​ 1​ บ้านแม่พริกลุ่ม​ ส ...
15 กรกฎาคม 2563
hits (441 hits)
โครงการ​ก่อสร้างลาน​ ค.ส.ล​ อเนกประสงค์​ประจำหมู่บ้าน​ หมู่2บ้านท่าด่าน สัญญา​จ ...
อ่านทั้งหมด

หมวดข่าวกองสาธารณสุข

06 พฤษภาคม 2564
hits (12 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก ขอเผยแพร่บทความด้านกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ให้ประชาชนผู้ใช้ ...
06 พฤษภาคม 2564
hits (14 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังก ...
06 พฤษภาคม 2564
hits (15 hits)
เทศบาลตำบลแม่พริก ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre - Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce" ซึ่ง ...
30 เมษายน 2564
hits (31 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่พริก พร้อมด้วยคณะกรรมการออกตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารหรื ...
30 เมษายน 2564
hits (21 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่พริกดำเนินการติดป้ายขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้าหาบเร่ แผงลอ ...
29 เมษายน 2564
hits (37 hits)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการล้างตลาดสดและฉีดพ่นแคลอรีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ...
อ้านทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่พริก

09 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 50180 Email : 5520904@dla.go.th. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่พริก หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา เทศบาลตำบลแม่พริก

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลแม่พริก เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สาธารณูปโภคเพื่อประชาชน